ഇമോജികള്‍ ലഹരി മരുന്നിൻ്റെയും കോഡ്; മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ്, മയക്കുമരുന്ന് കേസുകളിലും വിതരണക്കാരും ഉപഭോക്താക്കളും ഇമോജികള്‍ ഉപയോഗിച്ച്‌ ആശയവിനിമയ കണ്ടെത്തൽ

ഇമോജികള്‍ ലഹരി മരുന്നിൻ്റെ കോഡ്; മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ്, മയക്കുമരുന്ന് കേസുകളിലും വിതരണക്കാരും ഉപഭോക്താക്കളും ഇമോജികള്‍ ഉപയോഗിച്ച്‌ ആശയവിനിമയ കണ്ടെത്തൽ മയക്കുമരുന്നുകളുടെ കോഡുകളായി ഇമോജികള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി പൂനെ പോലീസ്. ...

- more -

The Latest