പോലീസ് നായ്ക്കൾ വരുന്നു കൊവിഡ് കണ്ടെത്താൻ; ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി നടപ്പാക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ

തിരുവനന്തപുരം: ക്രിമിനലുകളെയും കുറ്റവാളികളെയും പിടികൂടാന്‍ മാത്രമല്ല മനുഷ്യരിലെ രോഗങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയാനും ഇനി പൊലീസ് നായ്ക്കളെത്തും. ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി പൊലീസ് നായ്ക്കളെ രോഗ നിര്‍ണയത്തിന് കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള പരിശീലന പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കാൻ ഒര...

- more -

The Latest