പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമസഡക് യോജന: കാസർകോട് ലോകസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഏഴ് റോഡുകൾക്ക് 28.89 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു

കാസർകോട്: പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമസഡക് യോജന (പി.എം.ജി.എസ്.വൈ) പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം.പി നിർദേശിച്ച പദ്ധതികളിൽ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ അഞ്ച് റോഡുകൾക്കും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്കിൽ രണ്ട് റോഡുകൾക്കുമായി 28.89 കോടി രൂപ അനുവദി...

- more -

The Latest