കോൺ​ഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് ഇനിമുതൽ മദ്യം ആവാം; പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിൽ ഭേദ​ഗതിക്ക് അം​ഗീകാരം

കോൺ​ഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് പാർട്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയ മദ്യ വിലക്കിൽ അയവ് വരുത്തിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ മദ്യം ഉപയോ​ഗിക്കരുതെന്നായിരുന്നു ഭരണഘടനയിലെ വ്യവസ്ഥ. എന്നാൽ, ഈ വ്യവസ്ഥ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് കോൺ​ഗ്രസ് പാർട്ടി പ്ലീനറി സമ്മേളനം അനുമത...

- more -

The Latest