മറ്റൊരു പാർട്ടി നേതാവും ചെയ്യാത്ത കാര്യം; കോൺഗ്രസ് പ്ലീനറിയിൽ ശശി തരൂർ പറഞ്ഞത് ഇതാണ്

ഫെബ്രുവരി 24 മുതൽ 26 വരെ റായ്പൂരിൽ നടന്ന 85-ാമത് കോൺഗ്രസ് പ്ലീനറിയിൽ, പാർട്ടിയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ നിലപാടുകളിൽ വ്യക്തമായിരിക്കണമെന്നും അതിൻ്റെ സ്ഥാപക തത്വങ്ങൾക്കായി നിലകൊള്ളണമെന്നും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂർ ധീരമായി പറഞ്ഞത് വാർത്തയ...

- more -

The Latest