ശിശുദിനാഘോഷം: നാടിന് ഉത്സവമായി ബാലസഭയുടെ കളിച്ചങ്ങാടം

മൊഗ്രാൽപുത്തൂർ/ കാസർകോട് : മൊഗ്രാൽപുത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി. ഡി. എസ് ബാലസഭാ ശിശുദിനാഘോഷ പരിപടിയുടെ ഭാഗമായി കുന്നിൽ സി. എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ സ്മാരക വായന ശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച 'കളിച്ചങ്ങാടം 21' പരിപാടി നാടിന് ഉത്സവമായി. എൽ...

- more -

The Latest