പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം കർശമാക്കി; കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കടുത്ത നടപടി

ജൂലായ് ഒന്നിന് നിലവില്‍ വരുന്ന ഒറ്റത്തവണ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യത്താല്‍ പൊറുതിമുട്ടുന്ന കൊല്ലത്തിന് വലിയ ആശ്വാസമാകും. ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന 19 ഇനം പ്ലാസ്റ്റിക് ഉല്പന്നങ്ങളുടെ ഉല്പാദനവും ശേഖരണവും വിപണവും ഉപയോഗവും നിരോധിച്ചു...

- more -

The Latest