മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ കയ്യൂർ ഫെസ്റ്റിന് കഴിയും: മന്ത്രി ഡോ.ആർ.ബിന്ദു

മനുഷ്യൻ തമ്മിലുള്ള ഇഴയടുപ്പമുള്ള ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ കയ്യൂർ ഫെസ്റ്റ് പോലുള്ള ഫെസ്റ്റിവലുകൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ - സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ.ആർ.ബിന്ദു. കയ്യൂർ ഗവ.എൽ.പി സ്കൂൾ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച കയ്യ...

- more -