വര്‍ഷം നീളെ പച്ചക്കറി വിളയിച്ച് വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പിന്‍റെ കൃഷി യജ്ഞം

കാസര്‍കോട്: വനിതാശിശു വികസന വകുപ്പിന്റേയും ഐ.സി.ഡി.എസ് ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസിനേയും നേതൃത്വത്തില്‍ സമ്പുഷ്ട കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഒരു വര്‍ഷം നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന പച്ചക്കറി കൃഷി പരിപാലന പരിപായി പുരോഗമിക്കുന്നു. ജൂണില്‍ ആരംഭിച്ച കൃഷി പരിപാലന ...

- more -