മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളില്‍ നിരീക്ഷണം, കേരളമുൾപ്പെടെയുള്ള യാത്രാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശോധന; ഭരണകൂടം ലക്ഷദ്വീപിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം അറിയാം

കൊച്ചി: ലക്ഷദ്വീപിലെ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്ക് സുരക്ഷയുടെ പേരില്‍ മൂക്ക് കയറിടാന്‍ ഒരുങ്ങി ദ്വീപ് ഭരണകൂടം. ദ്വീപിലെ പ്രാദേശിക മത്സ്യ ബന്ധനബോട്ടുകളെ നിരീക്ഷിക്കാനാണ് പുതിയ ഉത്തരവ്. ഇതനുസരിച്ച്‌ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളില്‍ രഹസ്യ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാന്‍ ഒ...

- more -