ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം അഞ്ചുകോടി സമ്മാനം; കോന്‍ ബനേഗാ ക്രോര്‍പതി ജേതാവിന് പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് ഇതാണ്

'ധനം നിങ്ങള്‍ക്ക് സന്തോഷം നല്‍കില്ല, പക്ഷേ സന്തോഷം കണ്ടെത്താനുള്ള അവസരങ്ങള്‍ നല്‍കും' -സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധര്‍ പലപ്പോഴും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഒരു ഉദ്ധരണിയാണിത്. എത്ര ധനമുണ്ടായാലും അത് എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നത് അനുസരിച്ചിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവി...

- more -