രക്തദാനം മഹാദാനം; ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ രക്തക്ഷാമം ഒഴിവാക്കാൻ ബ്ലഡ് ബാങ്കിലേക്ക് രക്തദാനം നടത്തി

കാസർകോട്: ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ രക്തം കുറവാണെന്നറിഞ്ഞ് അടിയന്തര സാഹചര്യം മനസിലാക്കി രക്തദാനം നടത്തി മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ അറഫാത്ത് ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തകർ. മഴക്കാല രോഗങ്ങളും മറ്റ് രോഗങ്ങളും കൂടിവന്നതോടെ രക്തഘടകങ്ങളുടെ ആവശ്യവും കൂടി വരികയാണ്. ബ...

- more -