കാസർകോട്ടെ ഡയാലീസിസ് രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസവുമായി എൻ.എ നെല്ലിക്കുന്ന് എം.എൽ.എ; മംഗലൂരുവിൽ നിന്നും അഞ്ച് ഡയാലീസിസ് മെഷീൻ മണ്ഡലത്തിൽ എത്തിച്ചു

കാസർകോട്: മംഗലൂരുവിലെ ആശുപത്രികളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ജില്ലയിലെ ഡയാലീസിസ് രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസമായ ഇടപെടൽ നടത്തി എൻ.എ നെല്ലിക്കുന്ന് എം എൽ എ. മംഗലൂരുവിലെ യേനപ്പോയ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് 5 ഡയാലീസിസ് മെഷീനുകൾ കാസർകോട് കിംസ് സൺറൈസ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു....

- more -