ശുചിത്വം മുഖ്യം; 2.60 കോടിയുടെ പദ്ധതികളുമായി കാസര്‍കോട് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്

കാസർകോട്: ശുചിത്വത്തിന് മുഖ്യ പരിഗണന നല്‍കി കാസര്‍കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്. ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് 2022-23 പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി 2,60,90,400/ രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണ് നടപ്പിലാക്കാനിരിക്കുന്നത്. ശുചിത്വ രംഗത്ത് നട...

- more -