ബഡ്സ് സ്‌കൂളുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും വിലയിരുത്തുന്നതിനും ജില്ലാ തലത്തിലും പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുമുള്ള സമിതികള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തും; ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗം

കാസർകോട്: ജില്ലയിലെ ബഡ്സ് സ്‌കൂളുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും വിലയിരുത്തുന്നതിനും ജില്ലാ തലത്തിലും പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുമുള്ള സമിതികള്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ബഡ്സ് സ്‌കൂളുകളിലെ പി.ടി.എ പ്രവര്‍ത്തനം ഊര്‍ജ്ജസ്വലമാക്കാനും ജി...

- more -