കൊവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച അകലം ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം സമ്മാനിക്കുന്ന അടുപ്പത്തിലൂടെ മറികടക്കുന്നു; പൊലിമകുറയാതെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഡിജിറ്റൽ ഓണാഘോഷങ്ങൾ

കുണ്ടംകുഴി/ കാസര്‍കോട്: ഒത്തുകൂടലിന്‍റെ ആളും ആരവവും ഇല്ലെങ്കിലും വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും കുറവില്ല. കൊവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച അകലം ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം സമ്മാനിക്കുന്ന അടുപ്പത്തിലൂടെ മറികടന്നുള്ള ആഘോഷത്തിലാണ് കുരുന്നുകൾ. ഉറിയടിയും ചാക്കിലോ...

- more -