അര്‍ബുദത്തെ ചെറുക്കാം ഭക്ഷണ ക്രമത്തില്‍ ഇവ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍; അര്‍ബുദത്തിന് കാരണമാകുന്ന പദാര്‍ത്ഥത്തെ തടയാം

അർബുദത്തെ പലരും ഭയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ നല്ല ഭക്ഷണ ശീലവും ജീവിത ശൈലികളും ഇത്തരം രോഗങ്ങളെ തടയാൻ കഴിയും. കൂടാതെ അർബുദത്തെ പൂർണമായും മാറ്റാനും ആരോഗ്യം പൂർണതോതിൽ നിലനിർത്താനും ആധുനിക വൈദ്യ ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിയും. ചില ഭക്ഷണ പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ ദിവസേന ഭക്ഷണ...

- more -