ഡെബിറ്റ്- ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് പുതിയതാണോ; ഉടമകളുടെ സുരക്ഷ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബാങ്കുകളുടെ നിബന്ധന, ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ

പുതിയതായി ഡെബിറ്റ് അല്ലെങ്കില്‍ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഇത് ഏത് രീതിയില്‍ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌ പലര്‍ക്കും ധാരണയുണ്ടാകില്ല. മിക്ക സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലും ബാങ്കുകള്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച്‌ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഉപഭോക്തക്കളിലേക...

- more -