സൈക്കിൾ റാലിയുമായി കുട്ടിപ്പോലീസ്; പുകയും ശബ്‌ദവുമേകാത്ത സുഹൃത്ത്, വിഷരഹിത സഞ്ചാരം എന്നീ മുദ്രാവാക്യത്തിലാണ് റാലി

കാസർകോട്: ലോക സൈക്കിൾ ദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികളിൽ ആരോഗ്യശീലം വളർത്തുന്നതിന് വിവിധ സ്‌കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സൈക്കിൾ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു. ‘ഞാൻ നിശബ്ദ രക്ഷകൻ, പുകയും ശബ്ദവുമേകാത്ത സുഹൃത്ത്, വിഷരഹിത സഞ്ചാരം, ശബ്ദരഹിത സഞ്ചാരം, ഞാൻ ആരോഗ്യമേകുന്...

- more -