സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് പിടിവീഴും; കേരള പോലീസിൻ്റെ ‘ടോക് ടു കേരള പോലീസ്’

സൈബര്‍ മേഖലയിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ മികച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് കേരളാ പൊലീസിൻ്റെ 'ടോക്ക് ടു കേരള പൊലീസ്' തയ്യാര്‍. കേരള പൊലീസിന് കീഴില്‍ സൈബര്‍ സുരക്ഷാ രംഗത്ത് കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്ന കേരള പോലീസ് ...

- more -