മനോഹരമായ മുഖവും മുടിയും ചര്‍മ്മവും ഒക്കെ ഉണ്ടായാല്‍ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണം പൂര്‍ണമാകുമോ; പാദങ്ങളും തിളങ്ങട്ടെ, പെഡിക്യൂര്‍ വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കാം

കാലുകളും കൈകളും മനോഹരമാക്കുന്നത് സുന്ദരിയായിരിക്കാന്‍ മാത്രമല്ല പകരം ആരോഗ്യവതി ആയിരിക്കാനുമാണ്. മനോഹരമായ മുഖവും മുടിയും ചര്‍മ്മവും ഒക്കെ ഉണ്ടായാല്‍ മാത്രം സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണം പൂര്‍ണമാകുമോ? കാലുകള്‍ക്കും കൈകള്‍ക്കും സംരക്ഷണം നല്‍കുന്ന പെഡിക്യൂര്...

- more -