ഇപ്പോഴുള്ള പല തൊഴിലുകളും അധികം വൈകാതെ ഇല്ലാതാകും; സാധ്യതയുള്ള മേഖലകള്‍ ഇവയായിരിക്കും

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പുത്തന്‍ കോഴ്‌സുകള്‍ വരുന്നതോടൊപ്പം തൊഴിലുകളിലും, തൊഴില്‍ സാധ്യതകളിലും മാറ്റം പ്രകടമാണ്. ഇൻ്റെര്‍നാഷണല്‍ ലേബര്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷൻ്റെ പഠനങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 2040- ഓടെ ഇപ്പോഴുള്ള തൊഴിലുകളില്‍ 40 ശതമാനത്തോളം ഇല്ലാതാകുമെന...

- more -