അനുമതി നൽകിയ പതിപ്പല്ല ഒ.ടി.ടിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്; ‘ചുരുളി’ വിവാദത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി സെൻസർ ബോർഡ്

ചുരുളി സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി സെൻസർ ബോർഡ് രം​ഗത്ത്. അനുമതി നൽകിയ പതിപ്പല്ല ഒ.ടി.ടിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് സെൻസർബോർഡ് പറയുന്നത്. നിർദ്ദേശിച്ച മാറ്റങ്ങൾ സി‌നിമയിൽ വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും എ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് നൽകിയത...

- more -