ഹോപ് ഓൺ – ഹോപ് ഓഫ് മാതൃകയിൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി; എല്ലാ സിറ്റി സർക്കുലർ ബസിലും ഏത് റൂട്ടിലും പരിധിയില്ലാതെ 24 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യാം

തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ഗതാഗതം സമഗ്രമായി പരിഷ്‌കരിക്കുന്നതിനും യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി ഹോപ് ഓൺ ഹോപ് ഓഫ് മാതൃകയിൽ സിറ്റി സർക്കുലർ സർവ്വീസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി. നഗരത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോണുകളിലേക്കും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളെ ആശ്രയിക്ക...

- more -

The Latest