യാത്രക്കാർക്ക് പകരം എ.സി കോച്ചിൽ കൊണ്ടുപോയത് ചോക്ലേറ്റുകൾ ; ഇത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ വേറിട്ട പരീക്ഷണം

രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ട്രെയിനിന്‍റെ എ.സി കോച്ചുകളിൽ ചോക്ലേറ്റുകളും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും കടത്തി ദക്ഷിണ പശ്ചിമ റെയിൽവേ.കുറഞ്ഞ താപനില ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളാണ് ദക്ഷിണ പശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഹുബ്ബള്ളി ഡിവിഷൻ വെള്ളിയാഴ്ച എ.സി കോച്ചുകളിൽ കടത്തിയത്. ഒക...

- more -

The Latest