പ്രതിഭകളുടെ മിന്നലാട്ടം ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളിൽ കൈവെച്ച്‌; ജില്ലാ സ്‌കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ വിസ്മയമുണർത്തി കുട്ടി ശാസ്ത്രജ്ഞർ

കലർപ്പില്ലാത്ത വാർത്തകൾ പീതാംബരൻ കുറ്റിക്കോൽ കാസർകോട്: ശാസ്ത്രത്തിന് മനുഷ്യ വർഗ്ഗത്തോളം തന്നെ പഴക്കമുണ്ടാകാം, ശാസ്ത്രീയ യുക്തിയുടെ ആദ്യകാല പുരാവസ്തു തെളിവുകളിൽ ചിലത് പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളതാണ്.ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളിൽ കൈവെച്ച പ...

- more -

The Latest