കുട്ടികള്‍ക്ക് അനുകൂല്യം നല്‍കുന്ന ചിത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുത്; ഉത്തരവുമായി ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്‍

കാസര്‍കോട്: സര്‍ക്കാറിന്‍റെ കീഴിലുളള വിവിധ വകുപ്പുകളും സര്‍ക്കാറുമായി യോജിച്ചും അല്ലാതെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും മറ്റും കുട്ടികള്‍ക്കായി നല്‍കുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവുമായ പിന്നോക്ക അവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നല്‍കുന്ന സഹായ...

- more -

The Latest