കുട്ടികള്‍ നന്നായി പഠിക്കാനും ചുറുചുറുക്കോടെയിരിക്കാനും വഴിയുണ്ട്; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ നല്‍കിയാല്‍ മതി

കുട്ടികളുടെ മസ്‌തിഷ്‌കത്തിന് ഏറ്റവുമധികം വികാസമുണ്ടാകുന്നത് അഞ്ച് വയസ് വരെയുള‌ള കാലത്താണ്. കുഞ്ഞിൻ്റെ വളര്‍ച്ചയും വിവിധ കാര്യങ്ങള്‍ പഠിക്കുന്നതും എല്ലാം ഇക്കാലത്ത് അതിവേഗം നടക്കുന്നു. ജീവിത വിജയത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും ഭാവിയ്‌ക്കും ആവശ്യമായ അടിത...

- more -

The Latest