കുട്ടികളുടെ ചിത്രം വെച്ച് പണപ്പിരിവ്: നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കും:ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷൻ

കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങളിലോ അവയുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിലോ ഉള്ള കുട്ടികളുടെ ദയനീയാവസ്ഥ പ്രകടമാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളോ കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വിവരങ്ങളോ ഉൾപ്പെടുത്തി പരസ്യം ന...

- more -

The Latest