മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് 5.0; അഞ്ചു വയസുവരെയുള്ള 12 കുട്ടികൾക്കാണ് കുടിവെപ്പ് നൽകി

അഡൂർ / കാസർകോട്: ദേലമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ അഡൂർ, പള്ളങ്കോട് മൈലാട്ടി ഹസൈനാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒന്നാംഘട്ടത്തിലെ കുത്തിവെപ്പ് നൽകി. ആദ്യദിവസം കുത്തിവെപ്പ് പൂർത്തിയാക്കാത്ത അഞ്ചു വയസുവരെയുള്ള 12 കുട്ടികൾക്കാണ് കുടിവെപ്പ് നൽകിയത്. വാർഡില...

- more -

The Latest