ഇത് ഫോട്ടോയിൽ എഡിറ്റിങ് വരുത്തിയതല്ല; കണ്ടാല്‍ ഒരു കുട്ടി എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ…?

നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്‍റെ അതെ നിറം നില നിൽക്കാൻ കാരണം ത്വക്കിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മെലാനിൻ എന്ന പിഗ്മെന്റാണ്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ മെലാനിൻ പിഗ്മനെറ്റിന്‍റെ അളവ് കുറയുകയോ കൂടുകയോ ചെയ്താൽ ആൽബിനിസം എന്ന രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. ചിലയാളുകൾക്ക് ഈ ഒരു അവ...

- more -

The Latest