കോഴി വിപണിയിൽ വ്യത്യസ്ഥ വില; ഉപഭോക്താക്കളിൽ സംശയം; കുറഞ്ഞ വിലക്ക് വിൽക്കപ്പെടുന്നത് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്ത ഇറച്ചിക്കോഴിയോ.?

സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് കാസർകോട്: കോഴി വിപണിയിൽ വ്യത്യസ്ഥ വില ഈടാക്കുന്നത് ഉപഭോക്താക്കളിൽ സംശയം ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാ എന്നി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും രോഗഭീഷണി നേരിടുന്ന ബ്രോയിലർ കോഴികളെ കേരളത്തിൽ എത്തിച്ച് കുറഞ്ഞ വിലക്ക് വിൽക്കു...

- more -

The Latest