കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ നാടുവിടുന്നതിൽ വേവലാതി വേണ്ട; ‘വിദേശ വിദ്യാർഥികളെ കേരളത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി

തൃശൂർ: വിദേശ വിദ്യാർഥികളെ കേരളത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഇവിടുത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസരംഗം മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് നോക്കേണ്ടത്. കോളജുകളിലും സർവകലാ ശാലകളിലും സൗകര്യവും പഠന സംവിധാനങ്ങളും വർധിപ...

- more -

The Latest