എല്ലാവർക്കും ഇൻ്റെർനെറ്റ് എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വപ്‌നമെന്ന് കരുതി, അത് യാഥാർഥ്യം ആയിരിക്കുന്നു; കെ ഫോൺ മുഖ്യമന്ത്രി നാടിന് സമർപ്പിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: കെ ഫോൺ സൗജന്യ ഇൻ്റെർനെറ്റ് പദ്ധതി മുഖ്യമന്ത്രി നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. നിയമസഭയിലെ ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി ഹാളിലായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം. കേരളത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും എത്രയും വേഗം ഇൻ്റെർനെറ്റ് സേവനം ഉറപ്പു വരുത്തുമെന്ന് മുഖ്...

- more -

The Latest