എരുമക്കയം ചെക്ക് ഡാം പദ്ധതിക്ക് കാസർകോട് വികസന പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിക്കണം; ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അദാലത്തിൽ നിവേദനം നൽകി

കാസർകോട്: മലയോരമേഖലയിൽ ജല ലഭ്യത ഉറപ്പ് വരുത്താനുള്ള എരുമക്കയം റഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് പദ്ധതിയിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഷട്ടർ സ്ഥാപിക്കാൻ കാസർകോട് വികസന പാക്കേജിൽ നിന്ന് തുക അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി.ബേബി ബാലകൃഷ്ണൻ കരുതല...

- more -

The Latest