ഏഴ് മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ തയാറാക്കും; ഇനി മാറ്റങ്ങളുടെ എ.ഐ കാലം

മാറുന്ന കാലത്തെ ഏറ്റവും ഒരുക്കുന്നത് സയന്‍സും സാങ്കേതിക വിദ്യയുമാണെന്ന് ചിലര്‍ പറയാറുണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ നിത്യജീവിതത്തില്‍ സങ്കേതിക വിദ്യ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്താറുണ്ട്.ഇപ്പോഴിതാ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങള്‍ ചാറ്റുബോട്ടുകളില്‍ എത്തി നില്‍ക്കുന്നു. ബാര്‍ഡ...

- more -

The Latest