വർഷങ്ങളായി ലോകം ഭയക്കുന്ന പേര് ‘ചാൾസ് ശോഭരാജ്’; ആരാണയാൾ ?

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒട്ടുമിക്ക പത്രങ്ങളുടെയും ഒന്നാം പേജിലെ മുഖ്യ വാർത്തയിൽ സമാനതകളുണ്ടായിരുന്നു. പ്രകൃതി ദുരന്തമോ, ലോകം ആഘോഷിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊരു കായിക മാമാങ്കമോ അല്ല, ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതിന് പിന്നിലെ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുമൊന്ന് ഞെ...

- more -

The Latest