ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പരിണാമ സിദ്ധാന്തവും പുറത്ത്; എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടിക്ക് കത്തെഴുതി അധ്യാപകരും ശാസ്ത്രജ്ഞരും

രാജ്യത്തെ 9,10 ക്ലാസുകളിലെ ശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ ശാസ്ത്രജ്ഞരും അധ്യാപകരും ശാസ്ത്ര പ്രചാരകരും രം​ഗത്ത്. ഇത്തരം നടപടി പരിഹാസ്യമാണെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞരും അധ്യാപകരും പറഞ്ഞു. പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ പാഠപു...

- more -

The Latest