2023 വർഷത്തെ കെ.ജി.എം.ഒ.എ അവാർഡുകൾക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു; ക്യാഷ് അവാർഡും ട്രോഫിയും

കാസർകോട്: ഡോ. എം.പി സത്യനാരായണൻ മെമ്മോറിയൽ മാധ്യമ അവാർഡ്, ആരോഗ്യ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മികച്ച റിപ്പോർട്ടിംഗ് / ലേഖനം / വിവരണം / ചർച്ച (പ്രിൻറ് / ഇലക്ട്രോണിക്) വിഭാഗത്തിൽ മാധ്യമ അവാർഡിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 25000/- രൂപ ക്യാഷ് അവാർഡും മൊമന്റോയും...

- more -

The Latest