നിർധന രോഗികൾക്ക് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ കൈത്താങ്ങ്; കെ.എസ് അബ്ദുള്ള മെമ്മോറിയൽ സി.എച്ച് സെൻ്റെർ ഹെൽത്ത് കെയർ സ്‌കീമിന് തുടക്കം

കാസർകോട്: ജില്ലയിലെ നിർധന രോഗികൾക്ക് സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ കൈത്താങ്ങായി കാസർകോട് സി.എച്ച് സെൻ്റെർ തളങ്കര കെ.എസ് അബ്ദുള്ള ആശുപത്രിയുമായി സഹകരിച്ച് കെ.എസ് അബ്ദുള്ള മെമ്മോറിയൽ സി.എച്ച് സെൻ്റെർ ഹെൽത്ത് കെയർ സ്‌കീമിന് തുടക്കമായി. തളങ്കര കെ.എസ് അബ്ദുള്ള...

- more -

The Latest