മാർഷ്യൽ ആർട്‌സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം; കളരിപ്പയറ്റ്, കുംഫു എന്നിവ പഠനവിഷയങ്ങള്‍

സ്റ്റേറ്റ് റിസോഴ്‌സ് സെന്ററിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള എസ്.ആർ.സി കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജ് 2021 ജൂലൈ സെഷനിൽ നടത്തുന്ന മാർഷ്യൽ ആർട്‌സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പത്താം ക്ലാസ്സ് പാസായവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ആറു മാസത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ ക...

- more -

The Latest