കേന്ദ്ര സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ്; ഡോക്ടർ ശരീഫ് പൊവ്വലിനെ അഭിനന്ദിച്ചു

കാസർകോട്: കേന്ദ്ര സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ശരീഫ് പൊവ്വലിനെ സെൻറർ ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ഇന്ത്യയുടെ കാസർകോട് യൂണിറ്റ്അഭിനന്ദിച്ചു .യൂണിറ്റ് പ്രസിഡണ്ട് മൂസാ .ബി. ചെർക്കള ഉപഹാരം നൽകി. ജീവിതത്തിലെ ഒ...

- more -

The Latest