പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി നടപ്പാക്കി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍; ചട്ടങ്ങള്‍ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി, ഓണ്‍ലൈന്‍ പോര്‍ട്ടല്‍ വഴിയാകും പൗരത്വത്തിനായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനാകുക

പൗരത്വ ഭേദഗതി ചട്ടങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. പൗരത്വത്തിന് അപേക്ഷിക്കാനായുള്ള പോര്‍ട്ടലും നിലവില്‍ വരും. 1955ലെ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്‌തു കൊണ്ടുള്ള നിയമം നിലവില്‍ വന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിനെതിരെ ഉയര്‍ന്ന ശക്തമായ പ്...

- more -

The Latest