സാമ്പത്തിക സഹായം മുതല്‍ കോടികളുടെ വായ്‌പ വരെ; സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതികള്‍, കൂടുതൽ അറിയാം

ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്ത്രീകളെ സാമ്പത്തികമായി ശാക്തീകരിക്കുകയും ശക്തരാക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേന്ദ്രസർക്കാർ നിരവധി പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. മഹിളാ സമൃദ്ധി യോജന മുതല്‍ മുദ്രാ യോജന വരെയുള്ള നിരവധി പദ്ധതികള്‍ സ്ത്രീകളുടെ പുരോഗതിക്കും സ...

- more -

The Latest