മൊബൈല്‍ നമ്പറുകള്‍ 1.4 ലക്ഷം ബ്ലോക്ക് ചെയ്‌ത്‌ കേന്ദ്രം; ഇതാണ് കാരണം, ജാഗ്രത വേണമെന്ന് കേരള പോലീസും

ഒരു കോള്‍ വരുന്നു… ''സർ താങ്കളുടെ എ.ടി.എം കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇനി പണം പിൻവലിക്കണമെങ്കില്‍ നമ്മള്‍ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്‌ത്‌ കാർഡ് അണ്‍ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ഫോണില്‍ വന്നിരിക്കുന്ന ഒ.ടി.പി പറയാമോ…?'' ഇതുപോ...

- more -

The Latest