പ്രായത്തെ തോൽപ്പിച്ചും മത്സരങ്ങൾ; കുടുംബശ്രീ സി.ഡി.എസ് രജതജൂബിലി വാർഷികാഘോഷം, അരങ്ങ് -2023 ഒരുമയുടെ പലമ ശ്രദ്ധേയമായി

കുറ്റിക്കോൽ / കാസർകോട്: പ്രായത്തെ തോൽപ്പിച്ച സ്ത്രീകളുടെ മത്സരങ്ങളുമായി അരങ്ങു- 2023 ഒരുമയുടെ പലമ എന്ന കുടുംബശ്രീ സി.ഡി.എസ് രജത ജൂബിലി വാർഷികാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. കുറ്റിക്കോൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സി.ഡി.എസിൻ്റെ കല സാഹിത്യ മത്സരങ്ങൾ ഉദുമ എം.എൽ.എ സി....

- more -