ജാതി, മത സംഘർഷങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ മിശ്രവിവാഹങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും; സുപ്രധാന നിരീക്ഷണവുമായി സുപ്രീം കോടതി

ജാതി, മത സംഘർഷങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ മിശ്രവിവാഹങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് സുപ്രിംകോടതി വ്യക്തമാക്കി. ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കിഷൻ കൗൾ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച്, വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള യുവത, ജീവിത പങ്കാളിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിന്‍റെ നടപ്പുരീതികളിൽ മാറ്റംവരുമെന്ന് നിരീക്...

- more -
ജാതിയും രാഷ്ട്രീയവും ചോദിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ; വിവാദമായി ആരോഗ്യ ഐ.ഡി യിലെ വ്യവസ്ഥകൾ

ആരോഗ്യ ഐ.ഡിയിൽ വിവാദ വ്യവസ്ഥകളുമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ. ഐ.ഡി. തയ്യാറാക്കുന്നതിലേക്ക് വ്യക്തിയുടെ ജാതിയും മതവും രാഷ്ട്രീയവും ലൈംഗിക താത്പര്യവും നൽകണമെന്ന് കരടിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.കരട് ആരോഗ്യ നയത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ മൂന്നുവരെ ജനങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം അറിയിക്ക...

- more -

The Latest