എന്നെ മാത്രം കൊതുക് കടിക്കുന്നേ; വില്ലന്‍ രക്ത ഗ്രൂപ്പല്ല, ഒടുവില്‍ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തി

കൊതുക് വിടാതെ പിന്തുടര്‍ന്ന് കടിക്കുന്നത് സാധാരണ വിശ്വസിക്കുന്നത് ചില രക്ത ഗ്രൂപ്പുകള്‍ കൊതുകുകളെ ആകര്‍ഷിക്കും എന്നാണ്. എന്നാല്‍ ഈ വിശ്വാസം തെറ്റാണെന്ന് ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍മാര്‍ തെളിയിച്ചു. പകരം കൊതുകുകളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന കാരണവും അവര്‍ കണ്...

- more -

The Latest