സ്ത്രീകളിലെ അണ്ഡാശയ കാൻസര്‍; ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ അവഗണിക്കരുത്, ആറുമാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഗൈനക്കോളജി പരിശോധനക്ക് വിധേയമാകണം

സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന കാൻസറുകളില്‍ ഒന്നാണ് അണ്ഡാശയ അര്‍ബുദം. അണ്ഡാശയത്തില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന അര്‍ബുദമാണ് അണ്ഡാശയ അര്‍ബുദം അഥവാ ഓവേറിയൻ കാൻസര്‍. ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ രോഗങ്ങളില്‍ ഒന്നാണിത്. യു.എസ് നാഷണല്‍ കാൻസര്‍ ഇൻസ്റ്റിറ...

- more -

The Latest