കാനഡ കാട്ടുതീയിൽ ദുരന്ത മുഖത്ത് ജനജീവിതം; വാഷിങ്‌ടണിൽ സ്‌കൂളുകൾ അടച്ചു, വായു ശ്വസിക്കുന്നത് അനാരോ​ഗ്യകരമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

കാനഡയിലെ കാട്ടുതീയിൽ വലഞ്ഞ് വാഷിങ്‌ടൺ ഡിസിയും. വാഷിങ്‌ടൺ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഗവൺമെണ്ട്സ് ‘കോഡ് പർപ്പിൾ’ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വായു ശ്വസിക്കുന്നത് അനാരോ​ഗ്യകരമാണ് എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. കാനഡയിലുണ്ടായ കാട്ടുതീയിൽ നിന്നുള്ള പുക അമേരിക്കയുടെ തെക്കൻ ഭ...

- more -

The Latest